OM ADVOKATERNE MIKKELSEN

Advokaterne Mikkelsen er et advokatkontor beliggende i Støvring, der yder rådgivning til såvel private som erhvervsvirksomheder. 

Vi er lokalt forankret, men har klienter i hele landet. Vi driver bl.a. en række specialsider, der henvender sig geografisk bredt inden for et afgrænset arbejdsområde. Da mange opgaver i dag kan løses pr. mail og telefon, vil vi qua vores beliggenhed kunne tilbyde kompetent rådgivning til konkurrencedygtige priser. 

Hos Advokaterne Mikkelsen har vi  derudover nogle enkle, klare målsætninger, som vi ved, at vores klienter sætter pris på. Vi leverer juridisk rådgivning på et højt fagligt niveau til konkurrencedygtige priser. Derudover lægger vi vægt på tilgængelighed samt et uhøjtideligt samarbejdsklima, hvor vi sammen når de ønskede resultater. 

Sidst men ikke mindst er vi et erfarent team af advokater, der alle er specialister inden for vores arbejdsområder. 

Vores værdier

Hos Advokaterne Mikkelsen bestræber vi os på at opretholde en høj etisk standard samt efterleve advokatfirmaets kerneværdier

  • Empatisk
  • Ansvarlig
  • Løsningsorienteret
  • Værdiskabende

Hos os er du sikret, at din sag behandles
af en erfaren advokat

vores historie

Advokatfirmaet Mikkelsen blev oprindelig stiftet af advokat Bruno Mikkelsen tilbage i 1982. Virksomheden havde dengang, ligesom i dag, til huse i Grangårdscentret i Støvring. Derudover har kontoret bl.a. beskæftiget advokaterne Hanne Mikkelsen, Thomas Mikkelsen og Maria Louise Mikkelsen.

Pr. 1. januar 2020 blev der foretaget et generationsskifte, hvor virksomheden blev overdraget til Thomas og Maria Mikkelsen samt advokat Tim Vrelits Henningsen.

Med Tim Vrelits Henningsens indtræden er kontorets erhvervsprofil blevet styrket betydeligt, idet Tim kommer med 12 års erfaring fra et stort dansk advokatkontor med primært erhvervsklienter.

FORMELLE OPLYSNINGER

Advokaterne Mikkelsen I/S er et interessentskab oprettet under CVR-nr. 40996524, som driver advokatvirksomhed fra adressen Grangårdscentret 45, 9530 Støvring. 

Virksomhedens advokater er alle beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet. Advokaterne er dermed underlagt Advokatsamfundets disciplinærsystem samt reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler, som kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside  –  https://www.advokatsamfundet.dk/.

Eventuelle klager over Advokaterne Mikkelsens honorar eller adfærd udvist af Advokaterne Mikkelsen kan indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. En klage kan vedrøre advokatens adfærd eller honoraret. 

Alle advokater i firmaet er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning, som er tegnet i et anerkendt forsikringsselskab i henhold til de advokatetiske regler. 

Klientmidler kan indsættes på hovedklientkonto i Jutlander Bank og behandles i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Efter aftale kan klientkontomidler dog placeres på en individuel konto i et konkret pengeinstitut. Klientmidler er beskyttet i henhold til lov om indskyder og investorgarantiordningen, idet beskyttelsen dog som udgangspunkt er beløbsmæssigt begrænset til EUR 100.000 pr. klient pr. pengeinstitut. Dækningsmaksimum gælder det samlede indskud i pengeinstituttet, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på klientkonti og klientens egne konti. 

Advokaterne Mikkelsen anvender forretningsbetingelser, der bl.a. indeholder klausul om værneting ved Rettten i Aalborg i første instans. Nedenfor finder du links til vores forretningsbetingelser samt øvrige lovpligtige og praktiske oplysninger.

Privatlivspolitik
Forretningsbetingelser
Cookies

KONTOOPLYSNINGER

Klientkonto i Jutlander Bank A/S – reg.nr.: 9805, kontonr.: 2075841038

Driftskonto i Jutlander Bank A/S – reg.nr.: 9805, kontonr.: 2075840996

ADRESSE

Advokaterne Mikkelsen 

Grangårdscentret 45

9530 Støvring

CVR-nr. 40996524

ÅBNINGSTIDER

Kontoret har åbent

man-tors 8.30-16.30

fredag 8.30-15.30

KONTAKT

Tlf.: 98 37 35 66

E-mail: post@advokat-mikkelsen.dk

Scroll til toppen

ADVOKATERNE MIKKELSEN

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende for rådgivning og andre ydelser, som Advokaterne Mikkelsen udfører for sine klienter, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

1. Udførelsen af opgaven

1.1.  Umiddelbart efter sagens modtagelse bekræfter Advokaterne Mikkelsen opdraget over for klienten. Parterne aftaler løbende omfanget og indholdet af den juridiske bistand. 

1.2 I forbindelse med sagens oprettelse foretager Advokaterne Mikkelsen en undersøgelse af, at der ikke består en interessekonflikt. Såfremt der består en interessekonflikt, bistår vi gerne med henvisning af sagen til anden advokat. 

1.3 Al rådgivning udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater samt de advokatetiske regler. 

1.4 Immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af Advokaterne Mikkelsen er Advokaterne Mikkelsens ejendom.

1.5 Vores juridiske rådgivning er alene baseret på det konkrete opdrag samt dansk ret. Advokaterne Mikkelsen bærer intet ansvar, hvis rådgivningen anvendes uden for denne kontekst.

1.6 Alle sagsakter opbevares i minimum 5 år fra sagens afslutning. Herefter er Advokaterne Mikkelsen berettiget til at bortskaffe disse. Originale dokumenter tilbageleveres til klienten efter sagens afslutning.

2. Hvidvask og databeskyttelse

2.1 Advokaterne Mikkelsen er som alle øvrige advokatfirmaer omfattet af hvidvasklovens regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, hvilket indebærer en forpligtelse til at indhente og opbevare identitetsoplysninger på vores klienter.

2.2 Identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven behandles alene med henblik på opfyldelse af lovens formål og bliver således ikke anvendt med kommerciel hensigt. 

2.3 Klientens afgivelse af identitetsoplysninger til Advokaterne Mikkelsen anses samtidig for et samtykke til, at Advokaterne Mikkelsen kan videregive disse til finansielle institutioner m.v. til brug for opfyldelse af Advokaterne Mikkelsens forpligtelser i henhold til hvidvaskloven.

2.4 Herudover behandler Advokaterne Mikkelsen i en række tilfælde personoplysninger i forbindelse med advokatkontorets almindelige rådgivning. I den forbindelse henvises til den til enhver tid gældende privatlivspolitik for Advokaterne Mikkelsen, der kan findes på Advokaterne Mikkelsens hjemmeside. 

3. Honorar, fakturering og depositum

3.1 Fastsættelsen af honorar sker med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder medgået tidsforbrug. Endvidere indgår en række øvrige parametre, såsom sagens kompleksitet, det med opgaven forbundne ansvar, behovet for specialistviden, det opnåede resultat samt sagens eventuelt hastende karakter, herunder hvis en del af arbejdet har måttet udføres uden for sædvanlig arbejdstid. For enkelte opgavetyper tilbyder Advokaterne Mikkelsen fast pris.

3.2 Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales ud over honoraret, f.eks. tinglysnings- og retsafgifter, kopierings- og forsendelsesudgifter, oversættelse og kurertjenester. Opremsningen er ikke udtømmende.

3.3 Ved påbegyndelse af en sag vil Advokaterne Mikkelsen efter opfordring fra klienten oplyse om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra sagens karakter. Såfremt det ikke er muligt på forhånd at beregne honorarets størrelse, vil der blive givet oplysning om den måde, hvorpå honoraret vil blive beregnet eller givet et begrundet overslag. I forbrugerforhold vil disse oplysninger automatisk blive givet til klienten.

3.4 I længerevarende sager foretages der som udgangspunkt a conto fakturering på månedsbasis, mens der i sager af kortere varighed afregnes ved sagens afslutning. Advokaterne Mikkelsen er dog forinden sagens påbegyndelse berettiget til at kræve et depositum ud fra et forsigtigt skøn over det endelige honorar i sagen. Depositum vil som oftest være lavere end det endelige honorar. Depositum behandles og forrentes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler om betroede midler. 

3.5 Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser herom.

4. Opbevaring af klientmidler

4.1 Modtagne klientmidler behandles i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og bliver indsat på hovedklientkonto i Jutlander Bank. Efter aftale med klienten kan klientkontomidler dog placeres på en individuel klientkonto i et konkret pengeinstitut. 

4.2 Klientmidler er beskyttet i henhold til lov om indskyder og investorgarantiordningen, idet beskyttelsen dog som udgangspunkt er beløbsmæssigt begrænset til EUR 100.000 pr. klient pr. pengeinstitut. Dækningsmaksimum gælder det samlede indskud i pengeinstituttet, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på klientkonti og klientens egne konti. Advokaterne Mikkelsen er ikke ansvarlig for klientens eventuelle tab som følge af, at pengeinstituttet, der opbevarer klientmidlerne, bliver ude af stand til at honorere sin forpligtelse, f.eks. i tilfælde af rekonstruktion eller konkurs.

4.3 Der tilskrives renter på indeståender på klientkonti efter den til enhver tid gældende rentesats. på pågældende konti. Eventuelle negative renter afholdes af klienten.

5. Fortrolighed og kommunikation

5.1 Advokaterne Mikkelsen er forpligtet til at behandle oplysninger modtaget af klienten eller om klienten fortroligt, medmindre disse er offentligt tilgængelige. 

5.2 Advokaterne Mikkelsen er berettiget til at anvende e-mail og SMS i forbindelse med enhver korrespondance med klienten. Der anvendes alene sikker e-mail i det omfang, at dette måtte være pålagt Advokaterne Mikkelsen i henhold til gældende lovgivning. 

5.3 Medmindre klienten har givet skriftlig meddelelse om andet, forudsættes det, at breve, e-mails og anden kommunikation kan sendes til klientens sædvanlige postadresse, e-mailadresse eller mobilnummer uden særelige anførsler om fortrolighed. 

6. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

6.1 Advokaterne Mikkelsen er ansvarlig for den ydede rådgivning i henhold til dansk rets almindelige regler.

6.2 Advokaterne Mikkelsens ansvar kan for hver enkelt sag dog ikke overstige 10 gange honorarets størrelse, dog maksimalt 5.000.000 kr. 

6.3 Advokaterne Mikkelsen er dog aldrig ansvarlig for tab af data, driftstab, tidstab, tab af kunder eller avance, tab af omdømme samt øvrige indirekte tab. 

6.4 Såfremt Advokaterne Mikkelsen måtte henvise en klient til anden rådgiver eller samarbejdspartner, er Advokaterne Mikkelsen ikke ansvarlig for eventuelle fejl begået af den pågældende rådgiver eller samarbejdspartner.

6.5 Advokaterne Mikkelsen er ansvarsforsikret efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler hos xxxx, som samtidig har stillet lovpligtig garanti for klientmidler i henhold til de af Advokatsamfundet fastsatte regler herom.

7. Markedsføring

7.1 Advokaterne Mikkelsen er berettiget til at referere til en opgave i markedføringsmæssig henseende, når opgaven er afsluttet, og sagen er offentlig kendt.

8. Ophør af repræsentation

8.1 Såvel klienten som Advokaterne Mikkelsen kan til enhver tid bringe samarbejdet til ophør uden varsel. Dette kan f.eks. være relevant i tilfælde af klientens betalingsmisligholdelse eller konkurs. Endvidere er Advokaterne Mikkelsen til enhver tid berettiget til at udtræde af en sag, idet dette dog ikke må ske på en sådan måde eller under sådanne omstændigheder, at klienten hindres i rettidigt og uden skadesvirkning at søge anden juridisk bistand. 

9. Klager

9.1 Eventuelle klager over Advokaterne Mikkelsens honorar eller adfærd udvist af medarbejdere hos Advokaterne Mikkelsen bedes rettet til den ansvarlige partner.

9.2 Klienter kan endvidere vælge at klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via e-mail:   klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. En klage kan vedrøre advokatens adfærd eller honoraret.   

10. Lovvalg og værneting

10.1 Alle tvister er underlagt dansk ret med Retten i Aalborg som aftalt værneting. 

Hvis du ønsker at downloade vores forretningsbetingelser, kan det ske på nedenstående link:

Forretningsbetingelser